• شرایط ورود به آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان
 • تاریخ درج: 1398/06/27

   شرایط ورود به آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان

  * شما به عنوان يک کن شی می بايست هميشه نظم و انضباط را سرلوحه کار خود قرار داده، وقار و متانت خود را حفظ نموده و آرامش درونی را چه در داخل و چه در خارج از دوجو حفظ نمائيد و از روحيه پرخاشگری و خشونت به شدت پرهيز نمائيد.

  * هيچ وقت بدون هاکاما، کی کو گی، کاتانا و بوکن وارد دوجو نشويد و از سپردن شمشير خود به افراد متفرقه خودداری نمائيد و هيچ گاه فنون کن جوتسو را بدون هماهنگی با مربی به ديگران آموزش ندهيد.

  * حق التدريس خود را نسبت به استادتان ادا کنيد و به خود اجازه ندهيد که بدون پرداختن بهای هر چيزی آن را بدست آوريد و همينطور هم شما بطور رايگان کن جوتسو را به ديگران آموزش ندهيد و نگذاريد کسی به راحتی و بدون زحمت به درجات بالای کن جوتسو راه پيدا کند.

  * سعی کنيد هفته ای سه جلسه به همراه البسه و سلاح خود جهت آموزش و ادای احترام به کن جوتسو به آکادمی آمده و آموزش ببينيد.

  * از تفرقه، غيبت، دروغ، زياد حرف زدن، چاپلوسی و حاشيه سازی بپرهيزيد، که اساس و بنيان هر دولتی را از هم می پاشد و هميشه سعی کنيد با درايت و آرامش خاص همه مشکلات را تجزيه کنيد. نگذاريد سخنان منفی دیگران در شما کوچکترين روزنه ای برای نفوذ بيابد.

  * به شمشير، دوجو، مربی، ديگر هنرجويان، پرچم کن جوتسو و ديگر مواردی که برای يک کن شی قابل احترام است، با خلوص نيت احترام گذاشته و اين حس احترام را به ديگران هم بياموزيد.

  مهدی محمّدی
  نماینده رسمی آکادمی کن جوتسو استان گیلان


   

  روابط عمومی آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان

  بوشی کان

.: All Rights Reserved By: http://GilanKenjutsu.ir :.
.: Designed By: TNGGroup & Powered By: EC :.
.: 2019© :.
.: کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان می باشد :.